Tối ưu hóa phản ứng thủy phân mật bò cho quy trình tách axit cholic bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

Trần Bội An, Phan Minh Vương, Phạm Cao Thanh Tùng, Phan Thanh Thảo

Abstract


Hydrolysis reaction of cow bile was used to convert bile acid into free cholic acid. This study examined the implementation conditions of the hydrolysis reaction to optimize the performance obtained free acid using RMS method combined with CCD model. Meanwhile reaction yield and cholic acid content was determined by HPLC-ELSD method. Research results showed that a good connection could establish between the concentration of free cholic acid converting from the conjugate acid hydrolysis and temperature, concentration of NaOH, hydrolysis time. Response surface model was used to optimize the hydrolysis conditions. Highest free cholic acid content (98.66 to 98.91 %) was obtained in optimal conditions with 10.38 % NaOH concentration, at 92.35 oC, for 7.25 hours.

Keywords. Bile acid, hydrolysis, cholic acid.


Keywords


Bile acid, hydrolysis, cholic acid

Full Text:

PDF

References


Kandrac J., Kevresan S., Gu J.K., Mikov M., Fawcett J. P., Kuhakda K. Isolation and determination of bile acids, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 31, 157-177 (2006).

Charlotte Murphy, Paolo Parini, Jin Wang, Ingemar Bjorkhem, Gosta Eggertsen Mát Gafvels. Cholic acid as key regulator of cholesterol synthesis, intestinal absorption and hepatoc storage in mice, Biochimica et Biophysica Acta, 1735, 167-175 (2005).

Prasad S. Dangate, Chetan L. Salunke, Krishnacharya G. Akamachi, Regioselective oxideation of cholic acid and its 7β epimer by using o-iodoxybenzoic acid, Steroids, 76, 1397-1399 (2011).

Malika Ibrahim-Ouali, Luc Rocheblave. First synthesis of thia steroids from cholic acid, Steroids, 75, 701-709 (2010).

Antonio Bonaldi, Chiuduno; Egidio Molinari, Longone al Serrino. Process for preparing high purity ursodeoxycholic acid, United States Patent No.4379093 (1983).

Ashok K. Batta, Suresht K. Aggarwal, Gerald Salen, Sarah Shefer. Selective reduction of oxo bile acids: synthesis of 3β-, 7β-, and 12β-hydroxy bile acid, Journal of Lipid Research, 32, 977-983 (1991).

Sifferd Robert H., Preparation of cholic acid, Patent CA 496445 (1953).

Trương Phương, Trần Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Chiết xuất axit cholic từ mật động vật và bán tổng hợp axit chenodeoxycholic, Tạp chí Dược học, 1, 11-13 (2004).

Phạm Hồng Hải, Ngô Kim Chi. Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu hóa học, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội (2007).

Jenkins G. J., Hardie L. Bile Acid: Toxicology and Bioactivity, RSC, ISBN: 978-0-85404-846-5 (2009).


Display counter: Abstract : 61 views. PDF : 129 views.