Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu compozit PVC/hỗn hợp than đen và tro bay biến tính

Nguyễn Duy Toàn, Trần Thị Thanh Vân, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng

Abstract


In this paper, fly ash was modified by stearic acid and mixed with carbon black N330 (CB) in order to prepare PVC/MFA/CB composites (total amount of MFA and CB is 10 wt% in comparison with PVC weight). The effect of CB loading on the morphology, melt viscosity, mechanical and electrical properties of PVC/MFA/CB composites were studied. It was found that CB improved processing ability, tensile strength, and elongation at break of the PVC/MFA composites. If the ratio of CB/MFA in the PVC/MFA/CB composites is 50/50, the torque of PVC/MFA/CB composites decreased 16 % and elongation at break increased 11 %. Dielectric loss was decrease meanwhile dielectric constant, AC resistivity and breakdown voltage (dielectric strength) of the PVC/MFA/CB composites were increase as raising CB content.

Keywords. Polyvinylchlorua, PVC composite, carbon black N330, fly ash, dielectric constant, melt viscosity.

Keywords


Polyvinylchlorua, PVC composite, carbon black N330, fly ash, dielectric constant, melt viscosity

Full Text:

PDF

References


Hoàng Trọng Minh. Dự án nhà máy chế biến tro bay nhiệt điện, Tạp chí Hoạt động Khoa học Công nghệ,

, 29-31 (2007).

Gai Guo-Sheng, Yang Yu-Fen, Cai Zhen-Fang, Chen Qing-Ru. Surface modification of purified fly ash and application in polymer, Journal of Hazardous Materials, B133, 276-282 (2006).

E. M. Vander Merwe, C. L. Mathebula, L. C. Prinsloo. Characterization of the surface and physical properties of South African coal fly ash modified by sodium lauryl sulphate (SLS) for applications in PVC composites, Powder Technology 266, 70-78 (2014).

Ping Zhang, Nina Yao, Lixian Song, Ming Kang, Zhongyuan Lu, Rong Zheng. Stearic acid coating on circulating fluidized bed combustion fly ashes and its effect on the mechanical performance of polymer composites, Applied Surface Science, 279, 109-115 (2013).

Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Quang Thẩm, Trần Thị Thanh Vân. Một số tính chất cơ, hình thái cấu trúc và khả năng chống cháy của vật liệu tổ hợp poly vinylclorua/tro bay biến tính bằng hợp chất silan, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51(5), 627-633 (2013).

Thái Hoàng, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh, Đỗ Quang Thẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay biến tính axit hữu cơ đến một số tính chất và khả năng chống cháy của poly vinylclorua có hóa dẻo, Tạp chí Hóa học, 61(6), 709-713 (2013).

A. L. G. Saad, H. A. Aziz, O. I. H. Dimitry. Studies of electrical and mechanical properties of poly(vinyl chloride) mixed with electrically conductive additives. J. Appl. Polym. Sci., 91(3), 1590-1598 (2004).

Do Quang Tham, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Chinh, Tran Thi Mai, Nguyen Vu Giang, Nguyen Thi Kim Dung, Thai Hoang. Fabrication and characterization of masterbatches made from poly(vinyl chloride) and modified fly ash. Viet Nam Journal of Chemistry, 54(2), 218-223 (2016).

N. L. Singh, Dolly Singh, Anjum Qureshi, Chaitali Gavade, D. K. Avasthi. Electrical and thermal studies on the polyvinylchloride/carbon black composites induced by high energy ion beam, Integrated Ferroelectrics, 117, 85-96 (2010).

Cheng-Ho Chen, Hsin-Chiung Li, Chih-Chun Teng, Chien-Hsin Yang. Fusion, electrical conductivity, thermal, and mechanical properties of rigid poly(vinylchloride) (PVC)/carbon black (CB) composites, J. Appl. Polym. Sci., 99(5), 2167-2173 (2006).

K. T. Chung, A. Sabo, and A. P. Pica. Electrical permittivity and conductivity of carbon black-polyvinyl chloride composites, J. Appl. Phys., 53(10), 6867 (1982).


Display counter: Abstract : 694 views. PDF : 90 views.