Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện ly đến thế điện thích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội

Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Văn Xá, Hoàng Tuấn Bằng, Nguyễn Minh Tuyển

Abstract


Studying main elements causing changes in electric charge voltage Zeta so as to analyse oil/water emulsion.

Display counter: Abstract : 47 views. PDF (Tiếng Việt) : 22 views.