Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân

Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết

Abstract


Octanal 4-phenyl thiosemicarbazone, citronellal thiosemicarbazone and their  Nickel(II)'s complexes have been investigated by MS and NMR method. The structure of the thiosemicarbazones and complexes  were established.

Display counter: Abstract : 45 views. PDF (Tiếng Việt) : 30 views.