Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt chất sinh học

Phan Đình Châu, Trương Quang Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Lê Khoa, Phan Thị Phương Dung

Abstract


The some products of 1,4-dihydropyridine 3a-f, 4 were prepared by the Hanzstch reaction between oxo compounds 1a-g with methyl acetoacetate.  The obtained products 3a-f, 4 were confirmed  by spectroscopic evidence.

Display counter: Abstract : 89 views. PDF (Tiếng Việt) : 32 views.