Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù

Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh

Abstract


The oil absorption materials were prepared by the suspension copoly-merization of styrene(St), lauryl methacrylate(LMA) and divinylbenzene (DVB) as crosslinker. Some effect factors on the absorbency such as: monomer ratio, initiator concentration and crosslinker concentration were studied. The optimal conditions were as following: ratio of styrene/lauryl methacrylate 6/4 (w/w), 1.2 wt% BPO, 0.3 wt% DVB, temperature 90oC and time 4h. The oil absorbency of materials in different solvents was also investigated.

Display counter: Abstract : 46 views. PDF (Tiếng Việt) : 22 views.