Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Các hợp chất tritecpen glycosit khung cucurbitane phân lập từ quả mướp đắng (Momordica charantia L.) (Phần 2)

Phạm Hoàng Yến, Hoàng Lê Tuấn Anh, Dương Thị Dung, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Đan Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Cúc, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm

Abstract


From the methanol extract of the fruits of Momordica charantia L., five compounds: charantoside VIII (1), momordicoside K (2), karaviloside II (3), karaviloside V (4), and momordicoside A (5) were isolated. Their structures were determined by spectroscopcial methods and in comparison with published data.

Keywords: Momordica charantia.

Keywords


Momordica charantia

Display counter: Abstract : 57 views. PDF (Tiếng Việt) : 0 views.