Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Các hợp chất tritecpen glycosit khung cucurbitane phân lập từ quả mướp đắng (Momordica charantia L.) (Phần 1)

Phạm Hải Yến, Hoàng Lê Anh Tuấn, Dương Thị Dung, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Đan Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Cúc, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm

Abstract


From the methanol extract of fruits of Momordica charantia L., five compounds: goyaglysoside-c (1), goyaglysoside-d (2), momordicoside F1 (3), momordicoside N (4), and momordicoside M (5) were isolated. Their structures were determined by spectrometry methods and in comparison with the published data.

Keywords: Momordica charantia L., goyaglysoside-c, goyaglysoside-d, momordicoside F1, momordicoside N, and momordicoside M.


Keywords


Momordica charantia L., goyaglysoside-c, goyaglysoside-d, momordicoside F1, momordicoside N, and momordicoside M

Display counter: Abstract : 57 views. PDF (Tiếng Việt) : 0 views.