Author Details

Hưng, Đào Duy

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 2-CLOETYLPHENYL SUNFIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
    Abstract
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm phản ứng phân hủy 2,4-dinitrotoluen, nitro glycerin trong môi trường nước bằng tác nhân fenton
    Abstract  PDF