Author Details

Nhiệm, Đào Ngọc

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG CƯỜNG CHIẾT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG (Gd, Tb, Dy, Ho, Er) BẰNG HỖN HỢP TRIPHENYLPHOTPHIN OXIT (TPPO) VÀ AXIT 2–ETYL HEXYL 2-ETYL HEXYL PHOTPHONIC (PC88A) Từ DUNG DỊCH AXIT NITRIC
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG LaFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET ĐỂ HẤP PHỤ SẮT, MANGAN VÀ ASEN
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Tổng hợp TiO2 anatase kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG OXIT HỖN HỢP Fe2O3-Mn23 CẤU TRÚC NANO ĐỂ HẤP PHỤ SẮT, MANGAN, ASEN
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Tổng hợp V2O5 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt oxit niken được điều chế bằng quá trình tự bốc cháy gel
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 2 (2007) - Articles
  Xác định thành phần của phức chất triphenylphosphin oxit-ytri từ môi trường axit nitric
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Đặc trưng và hoạt tính xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO của các oxit CuO, CeO2 và oxit hỗn hợp CuO-CeO2
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Tổng hợp perovskit LaFeO3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu hấp phụ anion nitrat từ dung dịch bằng nhựa trao đổi anion Lewatit monoplus M 500
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Tổng hợp, đặc trưng và tính chất vật liệu ZnO pha tạp C, Ce
  Abstract
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của oxit phức hợp LaFeO3 kích thước nanomet.
  Abstract  PDF