Author Details

Minh, Đào Thế, Vietnam

  • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
    Chế tạo nanocompozit trên cơ sở cao su nhiệt dẻo polyvinylclorua/cao su butadien-acrylnitril và nanoclay bằng phương pháp lưu hóa động
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Tính chất chịu oxi hóa nhiệt và khả năng chống cháy của vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyme blend polyetylen ghép silicon/polyvinylclorua và nano-clay
    Abstract