Author Details

Tuấn, Đặng Thanh

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Phản ứng Kumada: những phát triển gần đây và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Phản ứng aldol chọn lọc lập thể. Phần 1: Các phát triển gần đây và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ.
    Abstract  PDF