Author Details

Hùng, Đỗ Mạnh

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Tính chất quang của vật liệu nano ZnS: Cu, ZnS: Mn tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa.
    Abstract
  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng chuyển este dầu dừa và etanol trong điều kiện siêu tới hạn để tổng hợp biodiezel.
    Abstract