Author Details

Thành, Đỗ Minh, Vietnam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyisoxyanat
    Abstract