Author Details

Khuê, Đỗ Ngọc, Vietnam

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ ĐỂ NHẬN DIỆN CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN CỦA CÁC PHẢN ỨNG QUANG PHÂN 2,4,6-TRINITRORESOXIN (TNR)
    Abstract
  • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)