Author Details

Kháng, Đỗ Quang

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Influence of the compatibilizers on the physico-mechanical properties of the blend based on nitrile butadiene and chloroprene rubber.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Ảnh hưởng tỷ lệ cấu tử tới cấu trúc, tính chất của blend trên cơ sở cao su nitril butadien và cao su clopren.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozon để xử lý cao su phế thải thành dạng bột.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL BUTADIEN, CAO SU CLOPREN VÀ POLYVINYLCLORUA
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (2007) - Articles
  Vai trò trợ tương hợp của TH1 có khối lượng phân tử phù hợp với một số hệ blend trên cơ sở cao su thiên nhiên
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Chế tạo nanocompozit trên cơ sở cao su nhiệt dẻo polyvinylclorua/cao su butadien-acrylnitril và nanoclay bằng phương pháp lưu hóa động
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Tính chất chịu oxi hóa nhiệt và khả năng chống cháy của vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyme blend polyetylen ghép silicon/polyvinylclorua và nano-clay
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Chế tạo và tính chất của vật liệu nanocompozit trên cơ sở blend của cao su etylen-propylen-dien đồng trùng hợp với polyetylen tỷ trọng thấp và nanosilica
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su cloropren gia cường nanoclay
  Abstract  PDF