Author Details

Chân, Đỗ Thế

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Nâng cao hoạt tính xúc tác của perovskit La0,4Sr0,6CoO3 đối với phản ứng DeNOx bằng cách pha tạp ion bạc.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO Co3O4 - ZrO2 KÍCH THƯỚC NANOMET
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Tổng hợp oxit phức hợp perovskit La1-xSrxCoO3 kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel xitrat và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp
  Abstract