Author Details

Ngọc Minh, Đỗ Thị

  • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang hóa của một số hệ khâu mạch quang trên cơ sở glyxydyl ete của nhựa o-crezolfomandehyt. I - Ảnh hưởng của tỷ lệ chất khơi mào quang cation TAS đên phản ứng khâu mạch quang hóa của hệ CG-BCDE-TAS
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)