Author Details

Thanh Hà, Đỗ Thị, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của cấu trúc chất mang tới khả năng làm việc của xúc tác CO/SiO2 trong quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch
    Abstract