Author Details

Hải, Đỗ Thanh

  • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
    Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng trans-este hóa trong sự có mặt của xúc tác chất lỏng ion
    Abstract  PDF