Author Details

Hiền, Đỗ Thanh

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CỦA TƯƠNG TÁC GIỮA CH3COCH3, CH3COCHX2 (X = F, Cl, Br) VỚI HNO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC LƯỢNG TỬ
    Abstract