Author Details

Tấn, Đinh Ngọc

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 2-CLOETYLPHENYL SUNFIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu đặc điểm phản ứng phân hủy 2,4-dinitrotoluen, nitro glycerin trong môi trường nước bằng tác nhân fenton
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu đặc điểm động học quá trình phân hủy axit 2,4-diclophenoxy axetic trong môi trường nước bằng hệ xúc tác Fe(III)-TAML/H2O2
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)