Author Details

Khiếu, Đinh Quang

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu rây phân tử mao quản trung bình SBA-16 từ nguồn silic điều chế từ vỏ trấu.
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành vật liệu rây phân tử mao quản trung bình trật tự SBA-15
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu sự hấp phụ As(V) trong dung dịch nước trên vật liệu Fe-bentonit
  Abstract  PDF