Author Details

Khiếu, Đinh Quang, Vietnam

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu quá trình hấp phụ chất màu xanh metylen bằng diatomit Phú Yên: Động học, đẳng nhiệt hấp phụ và nhiệt động học.
    Abstract