Author Details

Ngọ, Đinh Thị

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Synthesis of biodiesel from soybean oil based on.
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thải trên xúc tác dị thể MgSiO3.
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng quá trình hai giai đoạn sử dụng hệ xúc tác axit-bazơ rắn
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất hoạt động bề mặt CTAB đến cấu trúc vật liệu nanosilica
  Abstract