Author Details

Chương, Bùi

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA NỀN POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM PHẦN II - CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN NỀN NHỰA POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM KHI CÓ CHẤT LIÊN KẾT
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  PHẢN ỨNG GHÉP GLYCIDYLMETACRYLAT LÊN POLYETYLEN PHẦN II. ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN HÓA HỌC ĐẾN PHẢN ỨNG GHÉP
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nền polyeste không no và silicafum. Phần I. Cấu trúc và tính chất vật liệu polyme compozit trên nền nhựa polyeste không no và silicafum khi chưa có chất liên kết.
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần II. Ảnh hưởng của nanoclay đến sự đóng rắn của hệ epoxy DER-331/MTHPA/DMP-30.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  PHẢN ỨNG GHÉP GLYCIDYLMETACRYLAT LÊN POLYETYLEN PHẦN I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN PHẢN ỨNG GHÉP
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Review: Research and application of bamboo and jute fibers reinforced polymer composite in Vietnam
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và silica biến tính silan. Phần I – Sự hình thành nanocompozit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và silica biến tính.Phần II - Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến cấu trúc và quá trình lưu hóa của nanocompozit.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Polylactic và blend của polylactci với polyetylen tỷ trọng thấp
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Vật liệu compozit “xanh” từ nhựa polylactic axit và sợi nứa Việt Nam
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 1. Nghiên cứu chế độ phân tán nanoclay vào nhựa epoxy, ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ học của vật liệu.
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất của vật liệu
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 gia cường bằng sợi thủy tinh
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Effect of nanoclay on thermal, mechanical and liquid absorption properties of epoxy-clay nanocomposite
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Rheological behavior of Sheet Molding Compounds (SMC) with short glass fiber
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM). Phần 1. Ảnh hưởng của chất xúc tiến đến quá trình lưu hóa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo cao su xốp trên cơ sở cao su tự nhiên sử dụng chất tạo xốp dạng chất chủ. Phần 1. Chế tạo và đặc trưng của chất tạo xốp dạng chất chủ.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM).Phần 2. Ảnh hưởng của quá trình hỗn luyện đến sự phân bố lại các chất xúc tiến.
  Abstract
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Invited review. Natural rubber nanocomposites.
  Abstract  PDF