Author Details

Thanh Huyền, Bùi Thị, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ CỦA MUỐI XÊRI ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĂN MÒN THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
    Abstract