Author Details

Phúc, Bạch Trọng

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA NỀN POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM PHẦN II - CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN NỀN NHỰA POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM KHI CÓ CHẤT LIÊN KẾT
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nền polyeste không no và silicafum. Phần I. Cấu trúc và tính chất vật liệu polyme compozit trên nền nhựa polyeste không no và silicafum khi chưa có chất liên kết.
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Khảo sát ảnh hưởng của một số chất xúc tác amin họ imidazol đến quá trình đóng rắn của dầu lanh epoxy hóa bằng anhydrit 4-metylhexahydrophtalic. Phần 1. Khảo sát ảnh hưởng của imidazol và 2-metylimidazol đến quá trình đóng rắn của dầu lanh epoxy hóa bằng
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống bức xạ tử ngoại đến tính chất cơ học và khả năng chậm lão hóa của vật liệu polyme compozit trên cơ sở dầu lanh epoxy hóa
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Evaluation on effect of particle size on mechanical properties of polymer composites based on epoxidized linseed oil reinforced by quartz and recycled glass particles
  Abstract