Author Details

Diễm, Châu Hồng, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha tạp Co(II) lên kích thước và từ tính của vật liệu nano YFe1-xCoxO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa
    Abstract  PDF