Author Details

Anh, Dương Hồng

  • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
    Phát triển quy trình xác định lượng vết một số thuốc giảm đau trong nước thải bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay điều khiển tự động
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Sơ bộ đánh giá dư lượng một số thuốc giảm đau không thuộc nhóm steroid trong nước thải Hà Nội
    Abstract