Author Details

Quang, Duong Tuan, Viet Nam

 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất xúc tiến (M = Mn, Ce, Zr, và Cr) đối với hoạt tính xúc tác của vật liệu 15%Co/0,05m-SBA-15 trong phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 6 (2016) - Articles
  A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions
  Abstract  PDF