Author Details

Lan Anh, Hà Thị, Viet Nam

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU NANO-ZEOLIT NaX TỪ CAO LANH II - TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU NANO-ZEOLIT NaX TỪ CAO LANH KHÔNG XỬ LÝ AXIT- ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG GEL ĐẾN KÍCH THƯỚC TINH THỂ
    Abstract