Author Details

Nhật Hà, Hồ Nguyễn

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Động học hấp phụ phốt-phát trên vật liệu hydroxit lớp kép (hạt Mg-Al LDH-polyvinyl ancol/alginat)
    Abstract
  • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
    Preparation of layered double hydroxides (LDHS) for arsenate and chromate removal
    Abstract