Author Details

Thắng, Hồ Sỹ, Vietnam

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu rây phân tử mao quản trung bình SBA-16 từ nguồn silic điều chế từ vỏ trấu.
    Abstract