Author Details

Quý và cộng sự, Hồ Viết, Viet Nam

  • Vol 46, No 4 (2008) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ metylthymol xanh (MTX)-Ti(IV)-HX (HX: axit tactric) (H2Tar) (axit xitric)(H3Cit) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)