Author Details

Lan, Hoàng Thị Tuyết, Viet Nam

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Tổng hợp và ngưng tụ 2-metoxy-4-(3-metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxiaxetyl-hydrazin với một số andehit thơm.
    Abstract