Author Details

Thương Huế, Hoàng Thị, Viet Nam

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Đặc trưng và hoạt tính xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO của các oxit CuO, CeO2 và oxit hỗn hợp CuO-CeO2
    Abstract