Author Details

Tuyết, Hoàng Thị

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano CoFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa
    Abstract  PDF