Author Details

Hà, Hoàng Trọng, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất xúc tiến (M = Mn, Ce, Zr, và Cr) đối với hoạt tính xúc tác của vật liệu 15%Co/0,05m-SBA-15 trong phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch
    Abstract  PDF