Author Details

Yêm, Hoàng Trọng

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh không nung. Phần 1 – Nghiên cứu chuyển hóa cao lanh không nung thành vật liệu mesopore chứa cấu trúc zeolit loại MFI và BEA trong môi trường kiềm.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  TỔNG HỢP ALUMINOSILICAT MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỪ MẦM ZEOLIT X TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. II. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc zeolit ZSM-5, beta trong môi trường kiềm.
  Abstract
 • Vol 45, No 1 (2007) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân hủy sinh học gốc xà phòng liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở-ve
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Khả năng sử dụng silicagen như chất mang xúc tác trong phản ứng oxi hóa phenol
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. Phần 1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S có cấu trúc zeolit Y trong môi trường kiềm
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
  Nghiên cứu lựa chọn phụ gia chống oxi hóa cho mỡ bôi trơn phân hủy sinh học gốc dầu thực vật
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác MgO, Co/SiO2 trong phản ứng Fischer-Tropsch ở áp suất thường
  Abstract  PDF