Author Details

Đức, Hoàng Văn, Viet Nam

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH SBA-15 CHỨA NHÓM THIOL (-SH) VÀ HOẠT TÍNH HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
    Abstract
  • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
    Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)