Author Details

Lý, Lê Đình

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    SỬ DỤNG COPOLIME KHỐI PLURONIC TRONG QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP Me-SBA-16 (Me: Al, Fe) VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ CÔNG NGHIỆP
    Abstract