Author Details

Liêm, Lê Đức

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Phương pháp biến đổi Laplace trong các tính toán động học phản ứng đồng phân hóa etyl isoxyanit.
    Abstract