Author Details

Thắng, Lê Bá

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Ảnh hưởng của một số yếu tố tới khả năng hấp phụ Cu2+ của vật liệu bọc chitosan
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
    The effect of polyamine 70000 (BT70) on the zinc plating process in the non-cyanide alkaline plating bath
    Abstract  PDF