Author Details

Thân, Lê Diên, Vietnam

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của nồng độ NH3 đến thành phần pha tinh thể và tính chất quang xúc tác của n-TiO2
    Abstract