Author Details

Diễn, Lê Quang, Vietnam

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Thu nhận xenlulozơ từ bã mía cho sản xuất etanol sinh học theo phương pháp xử lý với axit axetic
    Abstract