Author Details

Giang, Lê Trường, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Ảnh hưởng của cacbon hữu hòa tan đến sự rửa giải các nguyên tố trong đất ruộng bị ngập
    Abstract  PDF