Author Details

Dương, Lê Văn

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh. I - Tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano-zeolit từ cao lanh đã xử lý axit.
    Abstract