Author Details

Hiền, Lê Xuân

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Study of the photocrosslinking of some photocrosslinkable systems based on glycydyl ether of o-crezolformaldehyde resin. III - Influence of some plasticizers on the photocrosslinking of the CG-BCDE-TAS systems.
  Abstract
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của chiều dày màng và oxi không khí đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butađien/clobutyl
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma đến độ bám dính của lớp phủ khâu mạch quang trên nền polypropylen. Phần 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma không khí đến tính chất bề mặt polypropylen.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyisoxyanat
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng dianhydrit piromelitic
  Abstract  PDF