Author Details

Hiền, Lê Xuân, Viet Nam

 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật. I - Ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic. II – Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất và hàm lượng hệ ổn định quang đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic polyol HSU 1168 khâu mạ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang hóa của một số hệ khâu mạch quang trên cơ sở glyxydyl ete của nhựa o-crezolfomandehyt. I - Ảnh hưởng của tỷ lệ chất khơi mào quang cation TAS đên phản ứng khâu mạch quang hóa của hệ CG-BCDE-TAS
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành bằng dianhydrit piromelitic và tính chất của màng khâu mạch
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang của dầu hạt cây đen acrylat hóa
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành bằng dianhydrit piromelitic
  Abstract